28/10/2011

Mikołajki, Poland
Okartowo, Poland
Okartowo, Poland
Suchy Róg, Poland
Suchy Róg, Poland
Suchy Róg, Poland

27/10/2011

Mikołajki, Poland
Mikołajki, Poland
Mikołajki, Poland
Mikołajki, Poland

26/10/2011

Hel, Poland
Hel, Poland
Hel, Poland

25/10/2011

Władysławowo, Poland
Władysławowo, Poland
Władysławowo, Poland
Władysławowo, Poland

24/10/2011

Świnoujście, Poland
Świnoujście, Poland

23/10/2011

Świnoujście, Poland
Świnoujście, Poland
Świnoujście, Poland

22/10/2011

Zielona Góra, Poland

21/10/2011

Zielona Góra, Poland

20/10/2011

Zielona Góra, Poland

16/10/2011

Wrocław, Poland

14/10/2011

Zielona Góra, Poland

13/10/2011

Zielona Góra, Poland

11/10/2011

Zielona Góra, Poland

08/10/2011

Zielona Góra, Poland

03/10/2011

Zielona Góra, Poland
Zielona Góra, Poland

02/10/2011

Zielona Góra, Poland

01/10/2011

Zielona Góra, Poland
© sebastianrzepiel.com